CÔNG GIÁO SKETCH

by Trần Minh Ngọc

Có Chúa đồng hành dạy bảo và hướng dẫn, con sẽ luôn hoàn thành việc học.

Thiếu Nhi Thánh Thể Quảng Đại, Làm Việc Bác Ái Theo Gương Anh Cả Giêsu. Giusengoc.com

Thiếu Nhi Thánh Thể theo gương Anh cả Giêsu làm việc Bác ái và yêu thương mọi người

Chúa Giê su và Chúa Thánh Thần cùng Linh Mục Minh Họa bởi Giusengoc.com - Công Giáo Sketch

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa.” (Mt 9,37-38)